วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

Unit 1 Wh-Questtion
Wh – Question คือ คำที่ใช้แสดงคำถาม ที่ต้องการให้ผู้ตอบ บอกข้อมูล เรื่องราว ที่ผู้ถามต้องการทราบ คำถามประเภทนี้เราเรียกว่า Information Questions ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย “ Wh 
Wh – Question เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม และใช้เมื่อต้องการคำตอบที่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย Yes หรือ No
ตารางคำที่ใช้แสดงคำถามและความหมาย

คำที่ใช้แสดงคำถาม

Wh-Question

ความหมาย

Wh-Question

ความหมาย

Wh-Question

ความหมาย

Who

ใคร

What

อะไร

Why

ทำไม

Whom

ใคร

Where

ที่ไหน

Which

สิ่งไหน/อันไหน

Whose

ของใคร

When

เมื่อไร

How

อย่างไร

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ wh question
Wh – Question หรือคำที่ใช้แสดงคำถาม มีอยู่ทั้งหมด 9 มีวิธีการใช้ดังนี้ ศึกษาวิธีการใช้เลยค่ะ